ZGODA

W zawodach trójboju siłowego często biorą udział też osoby nieletnie stąd powstały wymagania dotyczące zgody rodzica lub opiekuna dziecka na wzięcie udziału w zawodach. Postanowiliśmy wyjść temu na przeciw i zamieścić przykładowy wzór takiej zgody , aby zainteresowane osoby mogły sobie po prostu skopiować/wydrukować i dostosować do własnych potrzeb.

 

 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH.

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego :  ……………………………………………………………………………

Adres zamieszkania :  ……………………………………………………………………………………………………………………….

Tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego :  ………………………………………………………………….

PESEL dziecka :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ………………………………………………………………………………..………….
                                                                                                (proszę podać nazwisko i imię )

w zawodach ………………………………………………………..………………………………………..…………………….…..………                                                        
                                                                                                  ( proszę podać pełną nazwą )  

które odbędą się w dniu / dniach…………………………………………………………………………………..…………..….

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w wyżej  

wymienionych zawodach. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub

operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.

 

    ………………………………..………..…..                                                   ………………………………………………………………….
        ( data , miejscowość )                                                       ( podpis rodzica / opiekuna prawnego )